TDK电子

铁氧体

  • 多种磁芯形状、尺寸、材料和附件可选

  • 大型磁芯可通过专用生产设备(如400 t冲床)按照特殊形状定制生产

E 磁芯, EFD 磁芯, ETD 磁芯, EV 磁芯, ER 磁芯, E DG 磁芯, ETD DG 磁芯

  • 多种磁芯形状、尺寸和附件可供选择

产品搜索

磁芯形状 材料(磁芯) AL值(nH) PDF
E 10/5.5/5 N27,  N87 750, 800 file_pdf_box
E 100/60/28 N87,  N95,  N97 6500 - 8500 file_pdf_box
E 100/60/28DG N87 353 - 761 file_pdf_box
E 12.7/6/6 N87,  T65 1400, 2400 file_pdf_box
E 13/6.5/3.7 N87 850 file_pdf_box
E 13/6/6.15 N87,  N97,  T65 900 - 1350 file_pdf_box
E 13/7/4 N27,  N30,  N87,  T65 45 - 1900 file_pdf_box
E 14/8/4 N27,  N30 860, 1250 file_pdf_box
E 16/6/5 N27,  N87,  N97 1100 - 1250 file_pdf_box
E 16/7/5 N27,  N87 950, 1000 file_pdf_box
E 16/8/5 N27,  N30,  N87,  T65 69 - 2500 file_pdf_box
E 16/8/8 N27,  N87 1800, 1900 file_pdf_box
E 19/8/5 N27,  N30,  N87 1050 - 1700 file_pdf_box
E 20/10/11 N27,  N87,  N95,  N97 2300 - 3000 file_pdf_box
E 20/10/6 N27,  N30,  N87,  N97 60 - 2150 file_pdf_box
E 20/9/6 N27,  N30,  N87,  N97 1300 - 2200 file_pdf_box
E 21/9/5 N27,  N30 900, 1500 file_pdf_box
E 22/15/6 N87 1200 file_pdf_box
E 25.4/10/7 N27,  N30,  N87,  T38 122 - 3750 file_pdf_box
E 25/13/7 N27,  N30,  N87,  N97 91 - 2900 file_pdf_box
E 28/10/11 N87 3200 file_pdf_box
E 30/15/7 N27,  N30,  N87 90 - 3100 file_pdf_box
E 32/16/11 N87,  N97 2900, 3000 file_pdf_box
E 32/16/9 N27,  N30,  N87,  N97 145 - 3800 file_pdf_box
E 34/14/9 N27,  N87 2300, 2450 file_pdf_box
E 36/18/11 N27,  N87 183 - 3100 file_pdf_box
E 40/16/12 N27,  N87 411 - 4150 file_pdf_box
E 42/21/15 N27,  N30,  N87,  N95,  N97 201 - 7500 file_pdf_box
E 42/21/15DG N87 96 - 207 file_pdf_box
E 42/21/20 N27,  N87,  N95,  N97 259 - 6700 file_pdf_box
E 42/21/20DG N87 123 - 267 file_pdf_box
E 47/20/16 N27,  N87 5100, 5600 file_pdf_box
E 47/20/16DG N87 121 - 266 file_pdf_box
E 5 N87,  T38 270, 1400 file_pdf_box
E 55/28/21 N27,  N87,  N97 292 - 6700 file_pdf_box
E 55/28/21DG N87 179 - 394 file_pdf_box
E 55/28/25 N27,  N87,  N97 295 - 7700 file_pdf_box
E 55/28/25DG N87 209 - 463 file_pdf_box
E 56/24/19 N27,  N87 6300, 6900 file_pdf_box
E 6.3 N30,  N87,  T38 380 - 1700 file_pdf_box
E 65/32/27 N27,  N87,  N95,  N97 230 - 11000 file_pdf_box
E 65/32/27DG N87 262 - 477 file_pdf_box
E 70/33/32 N27,  N87,  N95,  N97 200 - 13000 file_pdf_box
E 70/33/32DG N87 328 - 602 file_pdf_box
E 8.8 N30,  N49,  N87,  T38 400 - 2100 file_pdf_box
E 80/38/20 N27,  N87,  N97 882 - 4700 file_pdf_box
E 80/38/20DG N87 197 - 352 file_pdf_box

ELP + I 磁芯, ER 平面化 + I 磁芯, EQ + I 磁芯

  • 平面磁芯系列
  • 扁平安装高度

  • 集成板

产品搜索

磁芯形状 材料(磁芯) AL值(nH) PDF
ELP 102/20/38 N87,  N97 8200, 8500 file_pdf_box
ELP 14/3.5/5 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 800 - 1300 file_pdf_box
ELP 18/4/10 N49,  N87,  N92,  N97 1900 - 2670 file_pdf_box
ELP 22/6/16 N49,  N87,  N92,  N97 125 - 4600 file_pdf_box
ELP 32/6/20 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 440 - 6900 file_pdf_box
ELP 38/8/25 N49,  N87,  N92,  N97 400 - 7400 file_pdf_box
ELP 43/10/28 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 355 - 9000 file_pdf_box
ELP 58/11/38 N87 7400 file_pdf_box
ELP 64/10/50 N49,  N87,  N95,  N97 8000 - 15500 file_pdf_box

PQ 磁芯 , PQ DG 磁芯

  • 紧凑型设计

  • 变压器和扼流圈用铁氧体磁芯

产品搜索

磁芯形状 材料(磁芯) AL值(nH) PDF
PQ 16/11.6 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 1900 - 2750 file_pdf_box
PQ 20/16 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 2400 - 3750 file_pdf_box
PQ 20/20 N49,  N87,  N95,  N97 2000 - 3300 file_pdf_box
PQ 26/20 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 3850 - 6300 file_pdf_box
PQ 26/25 N49,  N87,  N95,  N97 3300 - 5700 file_pdf_box
PQ 32/20 N49,  N87,  N95,  N97 4600 - 7600 file_pdf_box
PQ 32/30 N49,  N87,  N95,  N97 3450 - 6100 file_pdf_box
PQ 35/35 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 3300 - 5700 file_pdf_box
PQ 40/30 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 3900 - 6500 file_pdf_box
PQ 50/50 N87,  N92,  N95,  N97 4700 - 8200 file_pdf_box