TDK电子

引线式盘压敏变阻器 (EPCOS)

PDF 功能∕系列 最大工作电压 (V AC) 最大工作电压 (V DC)
AdvanceD - SNF series 130 - 625 170 - 825
AdvanceD - S20 series 130 - 680 170 - 895
AdvanceD-MP,  S14,  SNF series 130 - 550 170 - 745
AdvanceD-MP,  S10,  SNF series 175 - 550 225 - 745
AdvanceD-MP,  S14,  S14 series 130 - 680 170 - 895
AdvanceD-MP,  S10,  S10 series 175 - 680 225 - 895
new
AdvanceD-MP Compact,  S14,  S14 series 130 - 460 170 - 615
Automotive 42V series 48 50
Automotive series 14 - 30 16 - 34
Q14,  Q20 130 - 460 170 - 615
S05 - StandarD 11 - 1100 14 - 1465
new
S07,  S07 series,  StandarD Compact 115 - 460 150 - 615
new
S10,  S10 series,  StandarD Compact 130 - 680 170 - 895
S20,  S20 series,  SuperioR-MP 130 - 680 170 - 895
S25,  S25 series,  SuperioR 130 - 750 170 - 1060
SNF automotive series,  SNF series 275 - 550 350 - 745
SNF series,  SuperioR-MP 130 - 550 170 - 745

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。

 • 设计一览
 • 类型一览
 • 订购代码系统
 • 常规技术信息
 • 挑选步骤
 • 应用提示
 • 计算举例
 • 焊接指导
 • 可靠性测试
 • 许可认证
 • 品质和环境
 • 气候条件
 • 提醒和警告
 • 编带、包装和引线结构
 • 符号和术语
 • 计算公式一览

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。